Regulamin Sklepu Internetowego – www.sklep.karolinakaminskacoach.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, dostarczanie Treści cyfrowych i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sklep.karolinakaminskacoach.pl. Sklep prowadzi Karolina Kamińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Kamińska KOBIECYM OKIEM COACH, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Powstańców Śląskich 108/60, 01-466 Warszawa, NIP 5223256816, REGON 525168500, zwany dalej Sprzedawcą.

 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

 1. adres poczty elektronicznej: kontakt@karolinakaminskacoach.pl;

 2. pod numerem telefonu: +48 512359470.

 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.sklep.karolinakaminskacoach.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 2. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 3. Sprzedawca wyznaczył pojedynczy punkt kontaktowy służący do kontaktu z Klientami, z organami państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisją Unii Europejskiej i Radą Usług Cyfrowych, o której mowa w Rozporządzeniu DSA. Komunikacja w punkcie odbywa się pod adresem e-mail wskazanym w ppkt. 2 powyżej, w języku polskim i angielskim.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Aktualizacja –  modyfikacja Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, w tym jej zabezpieczeń, która jest niezbędna do zachowania zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową;

 2. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 3. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

 4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 6. Konsultacja – odpłatna usługa w ramach, której Sprzedawca, udziela indywidualnych porad dotyczących rozwoju osobistego; 

 7. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

 8. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

 9. Kontent – publicznie udostępniane przez Sprzedawcę treści dodawane przez Klientów za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu internetowego;

 10. Regulamin – niniejszy dokument;

 11. Rozporządzenie DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych);

 12. Treść cyfrowa – treść cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta;

 13. Usługa cyfrowa – usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, w postaci materiałów edukacyjnych związanych z tematyką Sklepu; 

 14. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych– Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 15. Umowa o dostarczenie usług cyfrowych – Umowa o dostarczenie Usług cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 16. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 19. Ustawa o prawach autorskich- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.);

 20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej lub Umowy o świadczenie Usługi Konsultacji, określające w szczególności rodzaj i liczbę Treści cyfrowe, Usługi cyfrowej lub Konsultacji

 21. Zmiana– modyfikacja Treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności Usługii cyfrowej z Umową i nie wiąże się z kosztami po stronie Konsumenta. 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

 2. dostęp do poczty elektronicznej,

 3. przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 42.x lub nowszej, Firefox w wersji 48.0 lub nowszej, Chrome w wersji 50 lub nowszej, Opera w wersji 50 lub nowszej, Safari w wersji 10.x. lub nowszej,

 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i inne prawa osób trzecich,

 2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Sprzedawca może dobrowolnie podejmować czynności sprawdzające Kontent dodawany przez Klientów, w szczególności pod kątem zgodności z ppkt. 3 powyżej.

 2. Sprzedawca, podejmując czynności sprawdzające nie stosuje algorytmicznego podejmowania decyzji. Wszelkie decyzje podejmowane przez Sprzedawcę dot. Kontentu wynikają z przeglądu dokonanego przez człowieka.

 3. Sprzedawca umożliwia Klientom zgłaszanie Kontentu (dalej jako: „Zgłoszenie”), który narusza w szczególności ppkt. 3 powyżej, w tym w szczególności treści naruszające przepisy prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej. 

 4. Klient może dokonać Zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@karolinakaminskacoach.pl.

 5. Jeżeli Zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Klienta, który dokonał Zgłoszenia, Sprzedawca, bez zbędnej zwłoki, przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

 6. Sprzedawca, po dokonaniu czynności sprawdzających o których mowa w ppkt. 4 powyżej lub po otrzymaniu Zgłoszenia od Klienta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, podejmuje decyzję dot. zgłoszonego Kontentu.

 7. Decyzja, o której mowa w ppkt. 9 powyżej (dalej jako „Decyzja”), może polegać na:

  1. ograniczeniu widoczności lub usunięciu Kontentu, którego dotyczyło Zgłoszenie; 

  2. zawieszeniu lub zamknięciu Konta Klienta, który dodał Kontent, którego dotyczyło Zgłoszenie.

 8. Sprzedawca, podejmuje Decyzję w sposób terminowy, niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.

 9. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki, informuje Klienta, który dokonał Zgłoszenia o podjętej przez Sprzedawcę Decyzji.

 10. Sprzedawca, jeśli dysponuje elektronicznymi danymi kontaktowymi Klienta, który dodał zgłoszony Kontent, podjętej Decyzji, a także przedstawia jej uzasadnienie.

 11. Klient, który dodał zgłoszony Kontent, może złożyć odwołanie od Decyzji Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o Decyzji Sprzedawcy. 

 12. Odwołanie może zostać złożone Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@karolinakaminskacoach.pl i powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta, który dodał zgłoszony Kontent wraz z wyczerpującym uzasadnieniem.

 13. Sprzedawca rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ppkt. 14 powyżej w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

 3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

 4. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

 5. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

 6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

 7. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 8. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Konsultacje

 1. W ramach Sklepu Klient może złożyć Zamówienie na Konsultację. Wszelkie informacje dot. udzielanych przez Sprzedawcę Konsultacji, w tym czas jej trwania, zakres, ceny są wskazane w opisie Konsultacji.

 2. Konsultacje odbywają się w Dniach roboczych, w godzinach wskazanych na stronie Sklepu.

 3. Konsultacja jest przeprowadzana za pośrednictwem komunikatora internetowego wskazanego w opisie Konsultacji, pozwalającego na prowadzenie rozmowy audio lub video w czasie rzeczywistym.

 4. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu zapłaty za Zamówienie, Klient otrzymuje hiperłącze do zewnętrznej platformy, za pomocą której może zarezerwować termin Konsultacji.

 5. Niezwłocznie po zarezerwowaniu terminu Konsultacji, Sprzedawca za pośrednictwem wiadomości elektronicznej prześle Klientowi link do platformy, za pośrednictwem której Sprzedawca może odwołać Konsultację z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z zaplanowane jest przeprowadzenie Konsultacji.  

 6. powodu siły wyższej, choroby lub innej niedyspozycji Sprzedawcy lub w przypadku innych nieprzewidzianych sytuacji. W takim wypadku, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości przeprowadzenia Konsultacji i maksymalnie w ciągu ….. Dni roboczych, w porozumieniu z Klientem, wyznaczy nowy termin Konsultacji bądź umożliwi Klientowi złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi Konsultacji, zgodnie z wyborem Klienta.  

 7. Zmiana terminu Konsultacji odbywa się poprzez zewnętrzną platformę, o której mowa w ppkt. 4 powyżej.

 8. Do złożenia Zamówienia na Konsultację, stosuje się odpowiednio pkt V ppkt 10-12 niniejszego Regulaminu.

VI. Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe

 1. Informacje o Treściach cyfrowych lub Usługach cyfrowych na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszystkie Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe dostępne w Sklepie Internetowym chronione są prawami autorskimi, w tym majątkowymi prawami autorskimi przysługującymi Sprzedawcy oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Sprzedawca oświadcza, że w zależności od Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostępnej w Sklepie, ma prawo udzielić licencji lub dalszej licencji na korzystanie Treści cyfrowej,  na zasadach zgodnych z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

 4. Dostęp do Treści cyfrowych, Klient otrzymuje poprzez udostępnienie Treści cyfrowych w formie linku do pobrania treści cyfrowej na adres e-mail podany podczas składania zamówienia,  po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności, chyba że Klient i Sprzedawca uzgodnili inny termin.

 5. Dostęp do Usług cyfrowych Klient otrzymuje  poprzez udostępnienie Usług cyfrowych w Koncie Klienta.

 6. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych jest zawierana na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą upływu terminu, na który została zawarta. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca wskazuje każdorazowo na stronie Sklepu w opisie Treści cyfrowych.

 7. Umowa o dostarczenie Usług cyfrowych jest zawierana na czas określony i rozwiązuje się z chwilą upływu terminu wskazanego w opisie Usługi cyfrowej.

 8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Konsumentowi Aktualizacje Treści cyfrowej przez 2 lata od chwili dostarczenia Treści cyfrowej, chyba, że Konsument i Sprzedawca uzgodnili indywidualnie inny termin.

 9. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Aktualizacje Usług cyfrowych przez cały okres trwania Umowy o dostarczenie Usługi cyfrowej.

 10. Sprzedawca w ramach zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, udziela Klientowi na czas nieokreślony, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z Treści cyfrowych (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”) na polach eksploatacji, (dalej zwanej: „Licencją”). Usługodawca udziela Użytkownikowi Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji na następujących polach eksploatacji:

  1. wprowadzania do pamięci komputera Klienta;

  2. wykorzystywanie w dowolnej formie tylko i wyłącznie na potrzeby własne Klienta.

 11. Sprzedawca oświadcza, że posiada prawo do wszystkich Przedmiotów Licencji, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

 12. Klientowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.

 13. Sprzedawca może dokonać Zmiany Usługi cyfrowej z ważnych powodów, w tym w przypadku gdy jest ona niezbędna do dostosowania Usług cyfrowych:

  1. do nowego środowiska technicznego lub

  2. do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych.

 14. Informacje o Zmianie jest przekazywana Konsumentowi minimum 14 dni przed wdrożeniem Zmian wraz z opisem Zmiany na adres poczty elektronicznej, który Konsument wskazał podczas składania Zamówienia. 

 15. W przypadku Zmian, które w sposób istotny wpłyną negatywnie na dostęp lub korzystanie z Usług cyfrowych, Konsument może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Konsumenta o Zmianach lub dokonania Zmian.

VII. Procedura zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Uslug cyfrowych

 1. Wszystkie Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, zgodne z Umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. W przypadku, gdy Sprzedawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuję tę informację Konsumentowi, podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowa o świadczenie usług Konsultacji.

 5. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych lub usług cyfrowych lub Umowa o świadczenie usługi Konsultacji zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VIII. Dostawa

 1. Dostawa Treści cyfrowych jest realizowana poprzez wiadomość e-mail, na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 2. Usługi cyfrowe są udostępniane w Koncie Klienta.

 3. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.

 4. Jeżeli dla Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji niż wskazany w pkt. V ppkt 4 Regulaminu dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

IX. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Treści cyfrowych, Usług cyfrowych lub Konsultacji podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym cła oraz inne opłaty.

 2. Klient może dokonać płatności za zamówienie za pośrednictwem płatności elektronicznych (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest m.in. Autopay S.A. Dostępne formy płatności w ramach Blue Media S.A. są karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

X. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie treści cyfrowej lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  1. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. Umowy, której przedmiotem jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

  11. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

  13. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  14. Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

 6. Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały wskazane w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 8. Sprzedawca, po odstąpieniu od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych przez Konsumenta, na żądanie Konsumenta, udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego, z wyjątkiem:

  1. gdy są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; 

  2. tych, które dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych przez Sprzedawcę;

  3. gdy zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków.

 9. Konsument ma prawo odzyskać od Sprzedawcy, Treści cyfrowe, o których mowa w ppkt. 8 powyżej, nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w terminie 14 dni w formacie CSV lub innym powszechnie używanym, przeznaczonym do odczytu maszynowego.

 10. Po odstąpieniu od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych przez Konsumenta, Sprzedawca ma prawo uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w szczególności poprzez uniemożliwienie Konsumentowi dostęp do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub ma prawo zablokowania Konta.

 11. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Umowy o dostarczenie Uslugi cyfrowej, Konsument powstrzymuje się od korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz od udostępniania jej osobom trzecim.

XI. Reklamacje dotyczące Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Treść cyfrową lub Usługę cyfrową zgodną z Umową.

 2. Sprzedawca odpowiada  tytułu niezgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej  z Umową na zasadach określonych w art. 43i-43l Ustawy o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Karolina Kamińska KOBIECYM OKIEM COACH, ul. Powstańców Śląskich 108/60, 01-466 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: kontakt@karolinakaminskacoach.pl, numer telefonu +48 512359470.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 6. W związku z rozpatrzeniem reklamacji i ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, Klient ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą. Sprzedawca zadba, aby współpraca ta przebiegała w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Konsumenta środków technicznych.

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Karolina Kamińska KOBIECYM OKIEM COACH, ul. Powstańców Śląskich 108/60, 01-466 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: kontakt@karolinakaminskacoach.pl, numer telefonu +48 512359470.

 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XIII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

 4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.